AH Karin Oesterhelweg e.K. Ralf
AHK Art
A. H. Kayoumi
Ahke Jana
Ahke Kerstin
Ahke Manfred
Ahke Maria
Ahkemper Katharina
Ahkem Rabi
Ahke Peter
AHK Ernst
Åhker Sören