AGC Moritz
AGC Nova
AGCO Drago
AGCO Finance AG
AGCO Finance AG (AGCO Finance SA) (AGCO Finance Ltd)
AGCO GmbH
AGCO Holding B.V. Amsterdam Rotkreuz Zug Branch
AGCO Holding B.V. Amsterdam Rotkreuz/Zug Branch
AGCO Holding B.V. Grubbenvorst Rotkreuz Zug Branch
AGCO International GmbH
AGCO International Holdings B.V. in Grubbenvorst (NL)
Agco International Limited in Kenilworth (GB)